Главная | Регистрация | Вход | RSS  


Вы вошли как Гость
Группа "Гости"Приветствую Вас Гость


Меню сайта
Вход/Регистрация
Категории раздела
Новости кредитного союза [2]
Опрос
Какими услугами КС Вы, пользуетесь?
Всего ответов: 899
Он-лайн

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Погода

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

                                                     Україна, м. Дніпропетровськ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
 «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЙ  АУДИТ»
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів  № 4396
(суб’єкт господарювання включений
рішенням  Аудиторської палати України
від 30.11.2010 р. №222/3;
свідоцтво чинне до 30 листопада 2015 року)

    
  Правлінню та членам КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЄДНАННЯ ЧЕРЕЗ ПРИРОДНИЙ ЗАКОН»

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЄДНАННЯ ЧЕРЕЗ ПРИРОДНИЙ ЗАКОН»
за 2011 рік  

  Ми провели аудит фінансової звітності КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЄДНАННЯ ЧЕРЕЗ ПРИРОДНИЙ ЗАКОН» (далі –  Товариство) за 2011 рік, що додається, яка включає  баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, за рік, примітки до річної фінансової звітності, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.
Аудит було здійснено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг  (МСА).

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
  Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності  відповідно до  вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІV від 16.07.1999р. та національних положень  (стандартів) бухгалтерського обліку, що прийняті та застосовуються для складання та подання фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визнає як необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.  

Відповідальність аудитора
  Нашою відповідальністю є висловлення думки  щодо фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також   планування й виконання аудиту  для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
  Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується складання та достовірного представлення  суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом  та загального подання фінансової звітності.    
   Ми вважаємо, що отримали достатні і належні  аудиторські докази для висловлення нашої позитивної думки.

Висловлення думки
   На нашу думку, фінансова звітність подає достовірно,  в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан  КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЄДНАННЯ ЧЕРЕЗ ПРИРОДНИЙ ЗАКОН» за рік, що закінчився 31 грудня 2011р. відповідно до   вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІV від 16.07.1999р. та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Інші питання
  Ми звертаємо увагу на додаткову інформацію  згідно Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних кредитної спілки та об’єднаної кредитної спілки,   затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 грудня 2005 року № 5202 (в редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 12 жовтня 2006 року № 6314 )

  Ми аудитори ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЙ АУДИТ»:
  -    свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 4396, видане  рішенням  Аудиторської палати України від 30 листопада 2010 року № 222/3, що надає право здійснювати аудиторську діяльність;
  Інформація про аудитора Капінус Олену Олексіївну, що брала участь в аудиторській перевірці:
  -    свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки  фінансових установ серії А № 000444, дата видачі – 8 липня 2004 року (строк дії свідоцтва продовжено розпорядженням Держфінпослуг від 17 березня  2011 року № 132 з 17 березня 2011 року по 27 лютого 2016 року);
  -    сертифікат аудитора серії  А №003104, виданий рішенням Аудиторської палати України №51 від 27 лютого 1997 року  (рішенням АПУ від 30 листопада 2010 р. № 222/2 термін дії сертифікату продовжено до 27 лютого 2016 року);
  -    поштова адреса: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя буд. 2, кв. 46;
  -    електронна адреса: audit.kapinus@gmail.com;
  -    телефон  (056) 770-25-50
також здійснили перевірку складових частин річних звітних даних (звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки за 2011 рік, звітні дані про склад активів і пасивів кредитної спілки за 2011 рік, звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки за 2011 рік, розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів за 2011 рік, звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки за 2011 рік, звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб за 2011 рік) вимогам Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 25 грудня 2003 року №177, із змінами та доповненнями.

  Основні відомості про Товариство:
  -    повне найменування: КРЕДИТНА СПІЛКА «ЄДНАННЯ ЧЕРЕЗ ПРИРОДНИЙ ЗАКОН»;
  -    код за ЄДРПОУ:   26371509;
  -    місцезнаходження: 53400, Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Паркова, буд.12, кв.2;
  -    дата проведення державної реєстрації: 24 червня 2004 року;
  -    дата внесення змін до установчих документів: в звітному періоді 26 квітня 2011 року;
  -    основні види діяльності відповідно до статутних документів:
  •    кредитна спілка приймає вступні та обов’язкові пайові та інші внески від членів кредитної спілки;
  •    надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та  безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки;
  •    залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов’язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов’язань кредитної спілки.
  -    чисельність працівників на звітну дату: 22 чол.;
  -    банківські реквізити: ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ, рахунки №26503913 та №2604117653, МФО 380805;
  -    ліцензія на надання фінансових послуг (діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки) серії АВ № 534920, рішення про видачу ліцензії від 12 жовтня 2010 року №2840-Л, строк дії ліцензії з 14 жовтня 2010 року по 14 жовтня 2013 року;
  -    кількість відокремлених підрозділів (відділень, філій та представництв): 6 підрозділів.

  Відомості про умови договору на проведення аудиту:
  -    дата та номер договору: № 0901/12 від 09 січня 2012  року;
  -    період, яким охоплено проведення аудиту: з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року;
  -    дата початку та закінчення аудиту: з 09 січня 2012 року по 26 березня 2012  року.
  Бухгалтерський облік Товариства, в значній мірі відповідає вимогам: Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999р. № 996-XIV,  затвердженим Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку та Методичним рекомендаціям щодо ведення бухгалтерського обліку кредитною спілкою та об’єднаною кредитною спілкою, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 18 грудня 2003 року № 171.
  Для складання та подання фінансової звітності Товариство має сукупність принципів, методів і процедур (облікову політику). Обрана облікова політика та методи її застосування в цілому відповідає чинному законодавству і встановленим нормативним вимогам. Суттєвих відхилень від облікової політики Товариства не виявлено.
Форма  ведення бухгалтерського обліку Товариства ґрунтується на використанні принципу накопичення даних первинних документів в розрізі забезпечення синтетичного і аналітичного обліку засобів і господарських операцій в усіх розділах бухгалтерського обліку.
  За наслідками проведення перевірки складових частин річних звітних даних за 2011 рік КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЄДНАННЯ ЧЕРЕЗ ПРИРОДНИЙ ЗАКОН» (про фінансову звітність, про склад активів та пасивів, про доходи та витрати, розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів, про кредитну діяльність, про залучені кошти від юридичних осіб), вважаю за можливе підтвердити: форми річних звітних даних заповнюються на підставі даних бухгалтерського обліку, а також в основному відповідно до вимог Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками, затвердженому розпорядженням Держфінпослуг від 25 грудня 2003 року  № 177, із змінами і доповненнями.


                  Аудитор                                                                                               О.О. Капінус

Директор ТОВ «АФ «МІЙ АУДИТ»                                                      О.О. Капінус


26 березня 2012 року

Видео
Фото
Лента новостей
Партнеры
Календарь
«  Январь 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Калькулятор
Copyright MyCorp © 2019

TOP.zp.ua